JAVA STICK
...ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Java Stick เกาะติดเรื่องจาวา...
หน้าแรก ผู้จัดทำ
:: เมนูหลัก ::
จุดเริ่มต้นของ Java
  ความเป็นมาของ Java
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  ความหมายของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
  วัตถุ (Object)
แนวความคิดเกี่ยวกับโปรแกรมเชิงวัตถุ
  แนวคิดการโปรแกรมแบบโครงสร้าง
  แนวคิดเชิงวัตถุ
โปรแกรมภาษาจาวา (ข้อดี-ข้อเสีย)
  แนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์
  ลักษณะที่ดีของจาวา
  ข้อดี-ข้อเสียของจาวา
  การพัฒนาโปรแกรมภาษา Java
แนวทางการพัฒนา Java
  ด้านหลักสูตร
  ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์
  ด้านการเลือกใช้อิดิเตอร์
โปรแกรมที่ใช้ในการเขียนจาวา
  โปรแกรม Edit Plus
Java Application & Game
  การติดตั้ง Java Application & Game
ชนิดของข้อมูล
  ชนิดข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างของโปรแกรมภาษาจาวา
  Statement & Comment
สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย
  สัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย
ตัวแปร
  Array
ตัวดำเนินการ (Operater)
  ตัวดำเนินการ (Operater)
JFrame
  กำหนดตำแหน่งของ JFrame
Graphic เบื้องต้น
  GUI
  AWT
  Swing
ข้อผิดพลาดของโปรแกรม
  Exception
  Error
Java With web Application
  Java & Web Application
Java & Java Script
  ความหมายของภาษา Java & Java Script
โปรแกรมประยุกต์
  SOA (Service Oriented Architecture)

ข้อดี - ข้อเสีย ของ Java

ข้อดีของ Java

  1. โปรแกรมจาวาที่เขียนขึ้นสามารถทำงานได้หลาย platform โดยไม่จำเป็นต้องแก้ไขหรือ compile ใหม่ ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต้องเสียไปในการ port หรือทำให้โปรแกรมใช้งานได้หลาย platform
  2. ภาษาจาวาเป็นภาษาเชิงวัตถุ ซึ่งเหมาะสำหรับพัฒนาระบบที่มีความซับซ้อน การพัฒนาโปรแกรมแบบวัตถุจะช่วยให้เราสามารถใช้คำหรือชื่อ ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบงานนั้นมาใช้ในการออกแบบโปรแกรมได้ ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
  3. ภาษาจาวามีความซับซ้อนน้อยกว่าภาษา C++ ทำให้ใช้งานได้ง่ายกว่าและลดความผิดพลาดได้มากขึ้น
  4. ภาษาจาวามีการตรวจสอบข้อผิดพลาดทั้งตอน compile time และ runtime ทำให้ลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในโปรแกรม และช่วยให้ debug โปรแกรมได้ง่าย
  5. ภาษาจาวาถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยสูงตั้งแต่แรก ทำให้โปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยจาวามีความปลอดภัยมากกว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาอื่น
  6. มี IDE, application server, และ library ต่าง ๆ มากมายสำหรับจาวาที่เราสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ทำให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปกับการซื้อ tool และ s/w ต่าง ๆ

ข้อเสียของ Java

  • ทำงานได้ช้ากว่า native code (โปรแกรมที่ compile ให้อยู่ในรูปของภาษาเครื่อง) หรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาอื่น อย่างเช่น C หรือ C++ ทั้งนี้ก็เพราะว่าโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาจาวาจะถูกแปลงเป็นภาษากลางก่อน แล้วเมื่อโปรแกรมทำงานคำสั่งของภาษากลางนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่ง ทีล่ะคำสั่ง (หรือกลุ่มของคำสั่ง) ณ runtime ทำให้ทำงานช้ากว่า native code ซึ่งอยู่ในรูปของภาษาเครื่องแล้วตั้งแต่ compile  โปรแกรมที่ต้องการความเร็วในการทำงานจึงไม่นิยมเขียนด้วยจาวา
  • tool ที่มีในการใช้พัฒนาโปรแกรมจาวามักไม่ค่อยเก่ง ทำให้หลายอย่างโปรแกรมเมอร์จะต้องเป็นคนทำเอง ทำให้ต้องเสียเวลาทำงานในส่วนที่ tool ทำไม่ได้ ถ้าเราดู tool ของ MS จะใช้งานได้ง่ายกว่า และพัฒนาได้เร็วกว่า (แต่เราต้องซื้อ tool ของ MS และก็ต้องรันบน platform ของ MS)

 


Copyright©2009 javastick.web44.net
Your can send comment or mail to: bow_bow16@hotmail.com
Designed by bow_bow16